RTV794

RTV794 Lokale omroep Heerde en Epe

advertentie
Geschreven door Communicatieadviseur Gemeente Elburg
16 november 2023 13:52


Samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe: Gezamenlijk aan de slag!
Foto: Samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe: Gezamenlijk aan de slag!
Samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe. Foto: Eigen foto: Gemeente Elburg

- Onder de naam ‘Kop van de Veluwe’ bundelen de gemeenten Hattem, Heerde, Oldebroek, Elburg en Nunspeet samen met de provincie Gelderland en het Waterschap Vallei en Veluwe hun krachten. Gezamenlijk willen ze voor de toekomst de kwaliteit van hun leefomgeving behouden of vergroten. Samen hebben ze een aantal gebiedsopgaven benoemd waar ze vanaf januari 2024 concreet mee aan de slag gaan. In een opgestelde ‘Samenwerkingsagenda’ staat beschreven wat hier moet gebeuren om ambities te realiseren.

Coördinerend burgemeester Jan Nathan Rozendaal van de gemeente Elburg licht toe: "De agenda gaat over de toekomst van het gebied. Veel plannen voor de kortere termijn staan al vast, maar voor de periode daarna moeten we nú gezamenlijk de fundamenten leggen. Ook willen we met werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen de ‘vakmensen’ met de juiste kennis en vaardigheden werven en behouden voor onze regio. Alleen dan kunnen we het uiteindelijke doel van deze Samenwerkingsagenda bereiken, een regio waarin onze inwoners fijn wonen, werken en samenleven."

Brede welvaart

In deze agenda worden vanuit onze visie op brede welvaart verschillende opgaven en activiteiten met elkaar verbonden. Brede welvaart gaat niet alleen over geld en economische groei maar bijvoorbeeld ook over de kwaliteit van onze leefomgeving, gezondheid, veiligheid, klimaat en energie. We sluiten hiermee aan op de agenda van de Regio Zwolle en de extra ruimtelijke investeringen die het Rijk doet.

Regelgeving beperkt ontwikkelmogelijkheden

De gemeenten vragen de provincie en het Rijk vooral beleidsruimte. Veel plannen lopen vast door stapeling van regels. Hierdoor kunnen woningen niet worden gebouwd, fietspaden niet worden aangelegd en bedrijven niet worden geholpen aan voldoende elektriciteit.

Vooral het bestaande natuurbeleid beperkt ontwikkelmogelijkheden in de Kop van de Veluwe. In de samenwerkingsagenda wordt een pleidooi gedaan voor andere benadering van het bestaande beleid, vooral in het licht van een toekomstperspectief voor het gebied. Deze aanpak kan bijdragen aan meer biodiversiteit én ruimte bieden voor duurzame woningbouw, op hogere zandgronden. Wens is proefprojecten te kunnen starten om te laten zien dat de plannen realistisch zijn.

Voordat de gemeenten woningen bouwen aan de randen van de gemeenten zoeken ze eerst mogelijkheden om bestaande locaties te benutten. Eén optie is het benutten van leegkomende agrarische erven. Dit idee is al benoemd in de Gebiedsverkenning Kop van de Veluwe uit 2021. Ook veel andere gemeenten in Nederland willen dit idee uitvoeren, maar stuiten op weerstand en regels.

Versterken energie-infrastructuur

Bedrijven hebben vooral elektriciteit nodig om te verduurzamen. Ze vragen de gemeenten en de provincie hulp bij het opstarten van ‘smart energy hubs’; investeringen op locatie die nodig zijn om bedrijven te helpen zelf energie op te wekken, te kunnen bewaren (in batterijen) en deze te delen met andere bedrijven op een bedrijventerrein.

Mobiliteit en bereikbaarheid worden steeds belangrijker

Investeringen in mobiliteit concentreren zich rondom hubs: overstappunten waar mensen vanuit de auto of vanaf de fiets, makkelijk en veilig kunnen overstappen op trein en bus. Behalve voor zakelijk verkeer, worden deze hubs ook ingericht voor recreanten en toeristen. Deze laatste groep zal ook de komende jaren flink groeien. Hiernaast zullen de gemeenten flink investeren in verkeersveiligheid. Vooral de provinciale wegen staan hoog op de agenda. Ook deze opgaven zullen we integraal oppakken, vanwege de samenhang met woningbouw, energie, natuur en recreatie.

De colleges van B&W van de deelnemende gemeenten hebben inmiddels ingestemd om de Samenwerkingsagenda aan de gemeenteraden aan te bieden. De provincie Gelderland en het Waterschap Vallei en Veluwe besluiten hierover binnen enkele weken. In december 2023 zal het document aan de

gemeenteraden worden aangeboden ter vaststelling. Na overeenstemming over de uitvoeringsparagraaf kan de Samenwerkingsagenda definitief in werking treden.

De samenwerkingsagenda is te lezen op www.regiozwolle.info/kopvandeveluwe

Best  Elburg  Hattem  Heerde  Nunspeet  Oldebroek  Rozendaal  Zwolle Nieuws 

natuur verkeer energie wonen heerde provincie veluwe december elburg trein gelderland vast gezondheid klimaat rozendaal voorpagina recreatie geld waterschap bereikbaarheid 
 
  • rtv794 TV
  • RTV794 Live Radio
advertentie