Begroting 2022 - 2025: ‘Solide en sluitende begroting’ - RTV 794
Bevat Video: Video
Ankeiler: Donderdag 7 oktober presenteerde het college van B&W de begroting van de gemeente Epe voor de periode 2022-2025.

EPE - Donderdag 7 oktober presenteerde het college van B&W de begroting van de gemeente Epe voor de periode 2022-2025. De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. In de begroting staat hoeveel geld er bij de gemeente binnenkomt en waar dit geld aan wordt uitgegeven. Het college heeft haar laatste begroting uit deze bestuursperiode aan de gemeenteraad overhandigd. Op donderdag 11 november neemt de gemeenteraad een besluit over deze begroting en stelt deze vast. Wethouder Financiën Erik Visser: “Ik kijk tevreden naar deze solide en sluitende begroting, een toekomstbestendig fundament voor de aanstaande bestuursperiode.”

Woonlasten blijvend laag

Het is een solide begroting, die rekening houdt met enkele onzekerheden zoals een vermindering van de inkomsten van het Rijk via het Gemeentefonds en de bijdrage voor de extra kosten in de jeugdzorg. Ook rekent deze begroting met de onzekere uitgaven door de effecten van de coronacrisis. Deze begroting biedt beperkte financiële mogelijkheden voor maatregelen en investeringen. De woonlasten in Epe blijven opnieuw onder het landelijk gemiddelde. Deze lasten zijn een optelsom van de onroerendzaakbelasting, riool- en afvalstoffenheffing.

Inspelen op ontwikkelingen

Vanuit de samenleving verandert de vraag van inwoners en wordt er een toenemend beroep op de gemeente gedaan. Erik Visser: “In deze begroting spelen we daarop in. Het op peil houden en versterken van de gemeentelijke dienstverlening is daarin de rode draad, daarbij inbegrepen ook communicatie en inwonerparticipatie. Het doel is om een goede dienstverlening aan en facilitering van de samenleving te bieden. Met deze begroting blijven we werken aan belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals de transformatie van de zorg, wonen, de energietransitie en de gevolgen van klimaatverandering. Dat geldt ook voor de implementatie van de Omgevingswet.”

Daarnaast zijn er door het college financiële middelen gereserveerd voor onderwijshuisvesting, renovatie sportvelden, digitale veiligheid, uitwerking mobiliteitsplan, extra subsidie monumenten en recreatie, toerisme (onder andere voor Stichting Promotie Gemeente Epe) en een stimuleringslening “Toekomstbestendig en duurzaam wonen”.

Een goede financiële basis

Rekening houdend met de enkele onzekerheden ligt er een toekomstbestendige begroting. Er is enige terughoudendheid in de voorstellen, omdat er na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 een nieuw gemeentebestuur aantreedt. Visser: “Echter, de volgende coalitie en het nieuwe college hebben hiermee een prima basis om op voort te bouwen.”

Voor structurele uitgaven en investeringen is een bedrag van afgerond € 400.000,- beschikbaar, voor incidentele uitgaven is dat een bedrag van afgerond € 3,6 miljoen. In de komende tijd moet blijken of er financiële mogelijkheden zijn om wensen en ambities ook structureel te kunnen invullen.

De volledige begroting vindt u op www.epe.nl.

Hoe wordt de begroting gemaakt?

De basis van deze begroting ligt met name in het coalitieakkoord en de activiteiten uit het collegeprogramma 2018-2022. Daarnaast de Toekomstvisie Epe 2030 en enkele beleidskaders.

Behandeling van de begroting in de raadscommissie en in de gemeenteraad.

Op donderdag 28 oktober staat de begroting op de agenda van de raadscommissie. Dan kan iedereen inspreken. De gemeenteraad behandelt de begroting op maandag 8 november en donderdag 11 november. De gemeenteraad neemt uiteindelijk het besluit over de begroting en stelt deze vast.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@rtv794.nl.

Deel dit artikel